Информации од јавен карактер

Bpз основа нa чл. 9 oд Законот зa слободен пристап до информации од јавен карактер, ЈУ МКЦ ја утврди следната ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Младински културен центар:
– Кирил Мечалов – службено лице за обезбедување проактивна транспарентност и објавување листа на информации од јавен карактер – kiril@mkc.mk | 070 344-839
– Филип Николовски – службено лице за постапување по барање за слободен пристап до информации од јавен карактер – filip@mkc.mk | +389 2 3115225