Информации од јавен карактер

Bpз основа Ha чл.9 oд Законот зa слободен пристап до информации од јавен карактер, ЈУ МКЦ ја утврди следната ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Младински културен центар:
– Зоран Кирковски – службено лице за обезбедување проактивна транспарентност и објавување листа на информации од јавен карактер – kirkovski@mkc.mk | 071 310-306
– Филип Николовски – службено лице за постапување по барање за слободен пристап до информации од јавен карактер – filip@mkc.mk | +389 2 3115225