Финансиски извештаи

Завршни сметки 2022:
Завршна сметка 2022 – Блок дотации
Завршна сметка 2022 – Град Скопје
Завршна сметка 2022 – Донации 1
Завршна сметка 2022 – Донации 2
Завршна сметка 2022 – Министерство за култура
Завршна сметка 2022 – Самофинансирање


Завршни сметки 2021:
Завршна сметка 2021 – Блок дотации
Завршна сметка 2021 – Град Скопје
Завршна сметка 2021 – Донации 1
Завршна сметка 2021 – Донации 2
Завршна сметка 2021 – Министерство за култура
Завршна сметка 2021 – Самофинансирање


Завршни сметки 2020:
– Завршна сметка 2020 – Блок дотации
– Завршна сметка 2020 – Град Скопје
– Завршна сметка 2020 – Донации 1
– Завршна сметка 2020 – Донации 2
– Завршна сметка 2020 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2020 – Самофинансирање


Завршни сметки 2019:
– Завршна сметка 2019 – Блок дотации
– Завршна сметка 2019 – Град Скопје
– Завршна сметка 2019 – Донации 1
– Завршна сметка 2019 – Донации 2
– Завршна сметка 2019 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2019 – Самофинансирање


Завршни сметки 2018:
– Завршна сметка 2018 – Блок дотации
– Завршна сметка 2018 – Град Скопје
– Завршна сметка 2018 – Донации 1
– Завршна сметка 2018 – Донации 2
– Завршна сметка 2018 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2018 – Самофинансирање


Завршни сметки 2017:
– Завршна сметка 2017 – Блок дотации
– Завршна сметка 2017 – Град Скопје
– Завршна сметка 2017 – Донации
– Завршна сметка 2017 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2017 – Самофинансирање


Финансиски извештаи 2016:
– Завршна сметка 2016 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2016 – Град Скопје
– Завршна сметка 2016 – Самофинансирање
– Завршна сметка 2016 – Донации
– Завршна сметка 2016 – Блок дотации