Отворен повик на УНИЦЕФ и МКЦ

Отворен повик за млади луѓе за работилница и изработка на комуникациска стратегија за заштита на животната средина и климатски промени

Повикот е наменет за деца и млади на возраст од 12 до 19 години, кои сакаат да учествуваат во работилница за изработка на комуникациска стратегија за заштита на животната средина и справување со климатските промени наменета за пошироката јавност. Фокусот на стратегијата ќе бидат активности за вклучување на заедницата и промена на секојдневните навики, со цел подигнување на јавната свест и поттикнување на сите граѓани активно да учествуваат во спречување на климатските промени, заштита на животната средина и намалување на загадувањето на воздухот.

Работилницата ќе се реализира со физичко присуство во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје од 30 ноември до 2 декември 2021 год.

На тридневната работилница младите ќе дознаат повеќе за нивото на свест, знаење, ставови и практики на граѓаните во врска со горенаведените теми врз база на претходно спроведено истражување. Преку активно учество во сесиите, младите ќе научат и ќе придонесат за градењена комуникациска стратегија. Крајниот производ ќе биде од младите – стратегија што се состои од нивни идеи и приоритети!

Се повикуваат сите заинтересирани да го пополнат формуларот достапен на следниот линк најдоцна до 28 ноември (недела): ФОРМУЛАР

Бројот на учесници е ограничен и ги повикуваме сите заинтересирани што побргу да се пријават. Трошоците за патување, храна и сместување за учесниците што не се од Скопје ќе бидат покриени од организаторите.

За дополнителни прашања испратете електронска порака на obrazovaniezaklimatskipromeni@gmail.com и filip@mkc.mk најдоцна до 26 ноември (петок).

Оваа активност е реализирана во рамки на проектот „Охрабрување на децата и младите во Северна Македонија да станат двигатели на промените за намалување на ранливоста на заедниците од климатските промени“ спроведуван од УНИЦЕФ, со финансиска поддршка на Шведската агенција за меѓународна соработка и развој (СИДА).


Thirrje e hapur drejtuar të rinjve për punëtori dhe zhvillim të strategjisë së komunikimit për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe ndryshimet klimatike

Kjo thirrje iu dedikohet fëmijëve dhe të rinjve nga mosha 12 deri në atë 19 vjeçare, të cilët duan të marrin pjesë në punëtori mbi zhvillimin e strategjisë së komunikimit për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe ndryshimet klimatike drejtuar publikut të gjerë. Fokusi i strategjisë do të jenë aktivitetet për përfshirjen e komunitetit dhe ndryshimin e shprehive të përditshme, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit të publikut dhe inkurajimin e të gjithë qytetarëve, që të marrin pjesë aktive në parandalimin e ndryshimeve klimatike, mbrojtjen e mjedisit dhe uljen e ndotjes së ajrit.

Punëtoria do të realizohet me prezencë fizike në hapësirat e Qendrës Kulturore për të Rinj (MKC) në Shkup nga 30 nëntori deri më 02 dhjetor të vitit 2021.

Në punëtorinë tre ditore, të rinjtë do të mësojnë më shumë mbi nivelin e ndërgjegjësimit, njohurive, qëndrimeve dhe praktikave të qytetarëve lidhur me temat e mësipërme, duke u bazuar në hulumtimet e realizuara më parë. Përmes pjesëmarrjes aktive në sesione, të rinjtë do të mësojnë dhe do të kontribuojnë në ndërtimin e strategjisë së komunikimit. Të rinjtë do ta zhvillojnë produktin përfundimtar – strategjinë e përbërë nga idetë dhe prioritetet e tyre!

Të gjithë të interesuarit ftohen ta plotësojnë formularin, që gjendet në linkun e mëposhtëm më së voni deri më 28 nëntor (e diel): https://docs.google.com/forms/d/1vNImZS5t6WBoieZgUI0gvN5hdYfa-brU3dWvwC2jp6o/edit

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, andaj i ftojmë të gjithë të interesuarit të aplikojnë sa më parë. Shpenzimet e udhëtimit, ushqimit dhe akomodimit për pjesëmarrësit që nuk janë nga Shkupi do të mbulohen nga organizatorët.

Për pyetje shtesë, ju lusim dërgoni porosi elektronike në obrazovaniezaklimatskipromeni@gmail.com i filip@mkc.mk më së voni deri më 26 nëntor (e premte).

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Inkurajimi i fëmijëve dhe të rinjve në Maqedoninë e Veriut, që të bëhen shtytës të ndryshimeve për ta zvogëluar cenueshmërinë e komuniteteve ndaj ndryshimeve klimatike”, i implementuar nga UNICEF-i me mbështetje financiare nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).

МКЦ