Некатегоризирано

Некатегоризирано

Годишен извештај за 2022

Прилог на Годишниот извештај: 1. Податоци од надлежности што ги извршува, односно се утврдени со закон:Установата врши дејност од областа на културата како дејност од јавен интерес со непрофитна цел. Во правниот промет и во односите со трети лица Установата истапува во свое име и за своја сметка, само во рамките …

Некатегоризирано

Годишен извештај за 2021

Прилог на Годишниот извештај: 1. Податоци од надлежности што ги извршува, односно се утврдени со закон:Установата врши дејност од областа на културата како дејност од јавен интерес со непрофитна цел. Во правниот промет и во односите со трети лица Установата истапува во свое име и за своја сметка, само во рамките …