Некатегоризирано

Годишен извештај за 2021

Прилог на Годишниот извештај:

1. Податоци од надлежности што ги извршува, односно се утврдени со закон:
Установата врши дејност од областа на културата како дејност од јавен интерес со непрофитна цел. Во правниот промет и во односите со трети лица Установата истапува во свое име и за своја сметка, само во рамките на дејноста која е запишана во Централниот регистар.Основна дејност на Установата е: под шифра 90.04 – Дејности на објектите за културни манифестации. Покрај основната дејност Установата обавува и други дејности во согласност со закон. Надлежностите на установата се уредени со Закон за установи (Сл.весник на РМ бр. 32/05 ) и Статутот на установата.

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата (установата):
Јавна установа Младински културен центар – Скопје, Република Северна Македонија. Кеј „Димитар Влахов“ бр.15 Скопје. Тел.бр. 115 – 225,  info@mkc.mk., www.mkc.mk

3. Податоци за функционерот или одгворното лице кај имателот на информации:
Одговорно лице: в.д. директор, Ванчо Богоев, vancho@mkc.mk , 070 231 091.
В.д. директор, В. Богоев доаѓа од работното место Раководител на сценска техника и заеднички служби. Вработен во ЈУ МКЦ од 1.8.1986 година. Дипломиран продуцент по филмска уметност на ЕСРА од Скопје од  16.12.2014 година.

4. Основни податоци за контакт со службено лице за посредување со информации:

 • Зоран Кирковски, службено лице за обезбедување проактивна транспаретност: kirkovski@mkc.mk | 071 310 306
 • Филип Николовски, службено лице за постапување по барање за слободен пристап и водење евиденција за примените барања: fillip@mkc.mk | 078 310 917

5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

6. Табела: име и презиме, работно место, службен е-маил, службен телефон (список на лица вработени)

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службено гласило:

 • Закон за установи
 • Закон за култура
 • Закон за работни односи
 • Закон за вработени во јавен сектор
 • Закон за административни службеници
 • Зкон за јавни службеници
 • Закон за заштита на укажувачи
 • Закон за јавни набавки
 • Колективен договор за култура
 • Закон за заштита на лични податоци
 • Закон за мат. финансиско работење
 • Закон за ПИО
 • ЗИС (Закон за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи)
 • Закон за безбедност и здравје на работа
 • Закон за управување со кризи
 • Закон за прекршоци и прекршочна постапка
 • Закон за општа управна постапка
 • Закон за јавна чистота
 • Закон за заштита од пушењето

8. Прописи што во рамките на својата надлежност установата ги донесува во вид на подзаконски акт:
Статут на установата
Пречистен текст на статутот (3.4.2012)
Пречистен текст на статутот (10.4.2019)
Пречистен текст на статутот (30.09.2019)
Правилник за систематизација на работните места
Правилник за внатрешна организација и органограм
– Кодекс за однесување на вработените во ЈУ МКЦ
Измени и дополнувања на статутот на ЈУ МКЦ
Статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот (21.2.2018)
Статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот (20.03.2019)
Статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот (19.4.2019)
и (уредби, нареби, упатства, планови, програми, решенија, и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа имателот на информацијата е овластен  со закон)

9. Органограм за внатрешна организација

10. Стратешки планови и стратегии за работа

11. Годишни планови  и програми за работа

12. Годишен буџет и завршна сметка:

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

14. Ревизорски извештај

15. Видови услуги што ги дава установата (информации за физичка достапност, информации за е-услугите, податоци за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секој од услугите, механизмите за правна заштита др.

Информации за физичка достапност:
Дејности (театарски претстави, филмски проекции, музички концерти, литературни промоции, ликовни изложби, програми за деца во детскиот креативен центар, проекции и предавања од областа на астрономијата во Планетариумот)

Другите услуги се во делот на програмска, кадровска и техничка логистика на настани, како и преку изнајмување деловен простор за користење од физички и правни лица чија дејност е сродна или блиска до основната и споредните дејности на установата.

Информации за е-услугите:
Податоците за работата на дејностите се достапни преку електронса адреса, е-мејл на установата, како и на веб-страната на установата, а исто така и преку непосреден контакт и електронските адреси на вработените и нивните службените мобилни телефони. Податоците за работата исто така се достапни преку дневниот печат, социјалните мрежи, телевизиските и програмите на радио станиците.

Законски основи:
Законските основи за услугите се уредени преку законите за: установи, култура, административни службеници, јавен сектор, јавни службеници, Колективен договор за култура.

Назив на услугите:
Називите на услугите се, како што следи:

 • фестивали (МОТ – Млад отворен театар, СИНЕДЕЈС – фестивал на европски филм, ЗДРАВО МЛАДИ – фестивал на нова музика)
 • Манифестации (МКЦ за Скопје)
 • претстави (театарски)
 • концерти (музички)
 • проекции (филмски)
 • изложби (ликовни, фотографски, скулптури и други)
 • промоции (литературни дела и на автори на литературни дела)
 • ДКЦ (Детски креативен центар)
 • Предавања и проекции (Планетариум) предавања и проекции од областа на астрономијата
 • Предоченото поврзано со насловот на услугата односно настанот, делото и името на авторот или авторите

Документи и податоци потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита:
Потребните документи и податоци се поврзани преку годишната апликација на програмите до надлежните општински, градски, државни и меѓународни субјекти, физички и правни лица за културна соработка на подрачјаето на културата и уметноста (продукции, копродукции, сопродукции, спонзорства). Механизмите за правна заштита произлегуваат од одредбите на склучените договори помеѓу установата и учесниците (физички и правни лица) на настаните, како и согласно законите, кои се обврзувачки за установата во делот на материјално финансиското работење, законот за физичката заштита на лицата и имотот, безбедноста и здравјето на работа, заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи.

16. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

17. Начин за поднесување на барање на информации:
Поднесување барање за слободен пристап до информации од јавен карактер е преку усно и писмено барање, како и барање доставено преку е-мејл на установата.

18. Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно- приватно партнерство:

19. Предлог на програма, програми, ставови,мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на установата, соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила, ако се обврска соглано закон и друго:
Установата одржува редовно конференции за печат непосредно и преку електронски медиуми за настаните што ги организира, а на кои презентира информации преку печатени и електронски материјали, вклучително и организација на видеокомуникација за целокупната дејност, како со домашната, така и со странската, односно меѓународната културна јавност упатена на работата на установата.

20. Извештаи за работа кои установата ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор:
Технички извештај бр.П15 (21-3287) за периодичен преглед на лифтовска платформа за превоз на лица со оштетена мобилност од 24.09.2021 година и Сертификат за техничка исправност бр.П 15/21-3287 од 24.09.2021 година
Записник за годишно испитување aлармен систем за дојава на пожар од 28.05.2021 година
Записник за испитување и сервисирање на автономно панично-евакуационо осветлување од 14.07.2021 година
Потврда за исправни ПП aпарати од 22.09.2021 година
Правилник за вршење видеонадзор бр.02-76/1 од 08.02.2019 година

Годишен извештај до Град Скопје, Годишен извештај до МК на РСМ.

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста на установата:
Во изминатата 2021 година, ЈУ Младински културен центар има реализирано вкупно 708 културни содржини, дел како посебни настани, дел од програмите на 27 манифестации и фестивали, кои траат по неколку дена, со неколку придружни настани.

Број на културни содржини селектирани по сектори:

 • филмски проекции: 303
 • музички настапи: 177
 • книжевни настани: 39
 • театарски претстави: 51
 • изложби: 21
 • дебати/работилници: 116
 • друго: 1

Вкупната посетеност на МКЦ за 2021 година ја носи до бројка над 27.000 посетители.
Во редовниот репертоар на киното Милениум прикажани се околу 70 филмски премиери на светски бестселери, европски и домашни филмови.

22. Други информации  од надлежноста на установата


ЈУ Младински културен центар – Скопје
Службено лице за проактивна транспаретност, Зоран Кирковски